Komunikácia

Komunikácia je dôležitou súčasťou projektu. Poskytuje informácie širokej verejnosti o realizácii projektu a o jeho podpore z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci komunikácie boli zvolené rôzne nástroje pre šírenie informácií o projekte, jeho výsledkoch, cieľoch a podujatiach. Použité boli nasledovné nástroje:

  • tlačová konferencia – realizovaná  21.12.2017 vo Veľkých Úľanoch a 27.3.2018 v Jánossomorji
  • verejné podujatie - Úvodná konferencia – realizovaná 31.01.2018 vo Veľkých Úľanoch
  • verejné podujatie - Záverečná konferencia – realizovaná 07.11.2018 v Jánossomorji
  • webstránka projektu
  • plagáty – o projekte vydané v počte 100 ks na každej strane hranice v príslušnej jazykovej mutácii 
  • billboard – umiestnený v jazdeckom areály vo Veľkých Úľanoch 
  • trvalé tabule – trvalé označenie projektu umiestnené v oboch obciach 
  • propagačné materiály typu tričká, šálky, drevené lyžičky, kľúčenky
  • platená inzercia v regionálnych novinách – 2 inzeráty na každej strane hranice v regionálnych novinách
  • brožúra – obsahuje informácie o projekte a jeho výsledkoch vydaná v dvoch jazykoch – slovensky a maďarsky

 

Tieto nástroje pomohli spropagovať projekt a program. Všetky sú opatrené logami Programu Interreg V-A SK-HU a ďalšími prvkami povinnej publicity.