O projekte

  • Názov projektu: Use of the fragments of nature in the former industrial-used areas and in the rural areas
  • Akronym projektu: Fragments of nature
  • Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/227
  • Termín realizácie: 01.12.2017 – 30.11.2018
  • Celkový rozpočet projektu: 406 783,52 EUR
  • Príspevok z fondu EFRR: 345 765,98 EUR

 

 

Zameranie projektu

Projekt sa zameriaval na vyzdvihnutie prírodného dedičstva, ktoré tvorí organickú súčasť životov obyvateľov dvoch samospráv – Obce Veľké Úľany a Mesta Jánossomorja. Obe samosprávy ležia v slovensko-maďarskom pohraničí. Prírodné dedičstvo oboch samospráv je vo veľkej miere ovplyvnené činnosťou človeka. V prípade obce Veľké Úľany sa jedná o lesopark s jazdeckým areálom, ktorý je využívaný na jazdecké podujatia a v jeho blízkosti sa nachádza fungujúce štrkovisko, kde prebieha ťažba štrku. V prípade mesta Jánossomorja sa jedná o park v centre mesta na ulici sv. Štefana. Jedná sa o park, ktorý vznikol na mieste niekdajšej jamy, v ktorej sa ťažila hlina na výrobu tehál. Obe prírodné štruktúry sú teda súčasťou urbárnych území, v ktorých prebiehala, resp. stále prebieha priemyselná činnosť. Tieto fragmenty prírody majú teda špecifickú minulosť a hlavne funkciu v daných lokalitách. Pre zvýraznenie ich postavenia a zvýraznenia potreby ochrany prírody došlo k revitalizácii oboch lokalít, čím získali nový účel v kontexte spojenia športu s funkciu prírody. Projekt v tomto smere posunul hranice medzi prírodou a urbárnym využitím lokality a spojil prírodu s funkcionalitou. Pod funkcionalitou rozumieme využitie lesoparku vo Veľkých Úľanoch ako areálu na jazdectvo a športové vyžitie popri zachovaní prírodných daností. Funkcionalita parku v meste Jánossomorja je daná spojením funkcií parku, športoviska a hracej plochy pre deti. V kontexte lepšieho využitia prírodného dedičstva sa v rámci projektu taktiež realizovali aktivity zamerané na poznávanie lokálnej prírody a zvyšovanie povedomia občanov, najmä detí o potrebe jej ochrany. Celkovo projekt zahŕňal stavebné a spoločenské aktivity, ktoré podporili lepšie využitie prírodného dedičstva v stredne veľkých vidieckych aglomeračných jednotkách. 

 

Výsledky projektu

Projekt vytvoril nový model na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva dvoch územných jednotiek, ktorý je spojený so športom, turizmom, propagáciou a ochranou prírodného dedičstva. Tento model je podstatným a najdôležitejším výstupom projektu. Tento výstup podporuje doterajšie partnerstvo samospráv. Zároveň projekt pomohol vzniknúť partnerstvu medzi základnými školami, nakoľko deti tvorili podstatnú časť cieľovej skupiny a tvorili aj obsah niektorých aktivít. 

Z hľadiska priamych výstupov projektu môžeme hovoriť o zrevitalizovaných dvoch prírodných areáloch. Prvým je areál lesoparku s jazdeckým areálom, ktorý sa nachádza vo Veľkých Úľanoch. Druhým je park na ulici sv. Štefana v meste Jánossomorja. V týchto parkoch došlo ku komplexnej revitalizácii a doplnenia prírodnej funkcie o športovú a spoločenskú. Ďalším výstupom bola realizácia spoločenských aktivít pre deti – škola v prírode na slovenskej strane a prírodno-športová olympiáda na maďarskej strane. Tieto aktivity sprostredkovali deťom vzťah k prírode, vďaka čomu sa deti prinavrátili ku koreňom. Ďalším výstupom je zvýšená podpora ochrany prírody. V rámci aktivít bol vytvorený manuál ako sa správať v prírode, bol vydaný herbár a zorganizovala sa súťaž o strom nášho života. Ďalším výstupom je zorganizovanie športového podujatia – jazdeckých pretekov, ktoré pritiahli účastníkov k športu a k vykonávaniu športu v prírode. 

Výsledky projektu sú zaznamenané v raste spoločného povedomia obyvateľov obcí k prírode. Zároveň vznikli vďaka projektu nové priestory pre turizmus.