Revitalizácia Svätoštefanského parku v meste Jánossomorja

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať existujúci park v meste Jánossomorja. Park sa nachádza v centre mesta na mieste bývalej jamy, kde sa ťažila hlina na výrobu tehál. Táto jama bola postupne od 50-tych rokov 20. storočia zasýpaná a boli tu nasadené stromy, čím vznikol mestský park. Park bol v minulosti málo využívaný, vzhľadom na chýbajúce doplnkové funkcie aj stav zelene. V rámci revitalizácie sa územie parku rozdelilo na tri časti, ktoré boli riešené ako etapy obnovy parku. Jedná sa o nasledovné etapy: 

1. etapa – športová časť – vybudovanie športovej dráhy v parku 

2. etapa – detské ihrisko – obnova a doplnenie detského prvkov existujúceho ihriska

3. etapa – plocha pri pamätníku – revitalizácia zelených plôch pri pamätníku s hasičským vozidlom.